برای راه اندازی سیستم ویپ ، ابتدا باید موارد زیر بررسی شوند :

  • نیازهای درخواست کننده
  • امکانات موجود درخواست کننده
  • امکان ارائه خدمات در محل جغرافیایی درخواست کننده
  • بودجه درخواست کننده

پس از بررسی موارد فوق ، طرح مربوط به زیرساخت و … جهت استقرار سیستم ویپ با مطالعه و در نظر گرفتن شرایط مربوطه آماده شده و به درخواست کننده توضیحات لازم و … ارائه میشود.